<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue/>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season/>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>STAREA DE BINE A ELEVILOR DIN JUDETUL CLUJ IN CONTEXTUL STRESULUI GENERAT DE PANDEMIA DE COVID-19</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>0</FirstPage>
   <LastPage>0</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Bianca</FirstName>
     <LastName>Huluban</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>Pandemia Covid -19 este o perioad? dificil? pentru mul?i adolescen?i care se afl? într-o etap? critic? de dezvoltare a vie?ii lor.&#13;
&#13;
Studiul prezent ?i-a propus evaluarea rela?iei dintre nivelul stresului perceput de elevii de liceu din jude?ul Cluj în contextul pandemiei de Covid-19 ?i nivelul st?rii de bine al acestora.&#13;
&#13;
Personal Wellbeing index- School Children ?i Happiness with life as a whole item au fost folosi?i pentru evaluarea st?rii de bine, iar COVID-19 Student Stress Questionnaire pentru evaluarea nivelului de stres generat de pandemia covid -19, la elevi. Cele trei instrumente de lucru au fost aplicate unui num?r de 604 elevi care reprezint? un e?antion reprezentativ din punct de vedere statistic la nivelul jude?ului Cluj în ce prive?te unit??ile de înv???mânt de mas? cu clasele IX-XII de diferite filiere (teoretic?, voca?ional?, tehnologic?, înv???mânt professional).&#13;
&#13;
Rezultatele ob?inute au ar?tat c? nivelul st?rii de bine scade pe m?sur? ce nivelul de stres generat de pandemia covid-19 cre?te. Fetele au un nivel al st?rii de bine ?i al fericirii cu via?a ca întreg semnificativ mai sc?zut decât b?ie?ii ?i totodat? un nivel al stresului semnificativ mai ridicat decât ace?tia. Propor?ia elevilor care au ob?inut valori crescute (normale) ale inicatorului st?rii de bine este de 87,3%. Nu trebuie neglija?i elevii care au ob?inut valori ale indicelui st?rii de bine mai sc?zute decât cele normale (12,7%). În mod special, ar trebui acordat? o aten?ie sportit? celor care au ob?inut valori foarte sc?zute ale indicelui st?rii de bine (2,6%).&#13;
&#13;
Cunoa?terea unor aspecte legate de rela?ia între stresul perceput de elevi din jude?ul Cluj, în perioada pandemiei de Covid-19 ?i starea de bine a acestora este important? ca prim pas pentru ini?ierea altor studii cu aceast? tem?, din alte regiuni ale ??rii, în vederea identific?rii tinerilor la risc ?i acordarea suportului psihologic necesar adapt?rii emo?ionale adecvate.</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>stare de bine, stress, covid-19, adolescen?i, Cluj</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=13904&amp;title=STAREA DE BINE A ELEVILOR DIN JUDETUL CLUJ IN CONTEXTUL STRESULUI GENERAT DE PANDEMIA DE COVID-19</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References/>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>