<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue/>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season/>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>ATITUDINEA PARINTILOR DIN ROMANIA FATA DE VACCINAREA ANTI COVID-19 A COPIILOR SI ADOLESCENTILOR DE 12-15 ANI
</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>0</FirstPage>
   <LastPage>0</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Bianca</FirstName>
     <LastName>Huluban</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>INTRODUCERE: Vaccinarea popula?iei r?mâne una dintre cele mai sigure metode în lupta împotriva pandemiei cu virusul SARS-CoV-2. De?i la începutul epidemiei copiii au fost mai pu?in afecta?i, date recente pun în eviden?? cre?terea num?rului de copii infecta?i ?i a formelor severe pe care ace?tia le dezvolt?. Aprobarea utiliz?rii unui vaccin anti-COVID-19 la minorii în vârst? de peste 12 ani a reprezentat un pas important în limitarea infec?iei.

OBIECTIVE: Obiectivul principal al studiului este de a evalua inten?ia p?rin?ilor din România de a-?i vaccina copiii cu vârste cuprinse între 12 ?i 15 ani împotriva virusului SARS-CoV-2. Au fost studiate ?i informa?iile, atitudinile, opiniile ?i factorii care pot influen?a decizia p?rin?ilor de a accepta sau nu vaccinarea copiilor lor împotriva virusului SARS-CoV-2.

METODE: Un chestionar cu r?spunsuri prestabilite/libere a fost distribuit on-line, în intervalul 20.05-9.06.2021, prin intermediul medicilor ?colari din toate regiunile de dezvoltare a României, p?rin?ilor care au copii în clasele V-VIII, cu vârsta de 12-15 ani. Platforma utilizat? pentru administrarea on-line a chestionarului a fost Google Forms. Au fost analizate rezultatele, s-au stabilit corela?ii statistice între inten?ia de vaccinare ?i factori demografici, socio-economici, statutul de vaccinat ?i factori de risc în familie.

REZULTATE: Din cei 3524 de p?rin?i lua?i în studiu, 32,57% ?i-au exprimat inten?ia de a-?i vaccina copilul anti-COVID-19. Motivele pentru care p?rin?ii inten?ioneaz? s? î?i vaccineze copiii sunt reprezentate în 92,5% din cazuri de dorin?a de a-?i proteja copiii împotriva infec?iei; în plus, protec?ia unei persoane cu risc din familie este considerat? un bun motiv pentru a-?i vaccina copiii de c?tre 23,34% dintre p?rin?i, iar 38% doresc s? î?i vaccineze copiii ?i din dorin?a de a putea c?l?tori f?r? restric?ii

Motivele pentru care p?rin?ii nu doresc s? î?i vaccineze copiii anti-COVID sunt: faptul c? nu consider? necesar? vaccinarea pentru copii (49,45%, de teama efectelor adverse (46,75%) ?i pentru c? nu au încredere în vaccinuri (21,63%). Inten?ia de vaccinare se coreleaz? semnificativ cu vârsta mai înaintat? a p?rin?ilor, nivelul ridicat al studiilor, ?i domiciliul în mediul rural. S-a constatat o corela?ie statistic? important? între statutul de vaccinat al p?rin?ilor ?i inten?ia de a-?i vaccina copiii, ca ?i între aceast? inten?ie ?i existen?a unei forme grave de boal? COVID-19 în familie ?i prezen?a persoanelor cu risc crescut de a dezvolta o form? sever? de boal? în familie.

CONCLUZII: Studiile referitoare la inten?ia de vaccinare anti-COVID-19 a copiilor de 12-15 ani nu sunt foarte numeroase la nivel mondial, dar studiul nostru identific? acelea?i ezit?ri ?i motive de acceptare/neacceptare a vaccin?rii copiilor de c?tre p?rin?i. Comunicarea de informa?ii corecte este foarte important? pentru cre?terea încrederii ?i a acceptabilit??ii vaccinului</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>vaccin anti-COVID-19, copii 12-15 ani, inten?ie de vaccinare</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=13409&amp;title=ATITUDINEA PARINTILOR DIN ROMANIA FATA DE VACCINAREA ANTI COVID-19 A COPIILOR SI ADOLESCENTILOR DE 12-15 ANI</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References/>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>